ನಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ತನ Nadheem Dheem Tana Lyrics

Listen it on YouTube while reading Lyrics ಸಾಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಹಾಡು: ನಧೀಮ್ ಧೀಮ್ ಗಾಯಕಿ : ಚೈತ್ರ ಚಿತ್ರ: ಗಾಳಿಪಟ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ: ವಿ ಹರಿರಿಕೃಷ್ಣ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ: ಜಯಂತ್ ಕೈಕಿಣಿ, ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ಹೃದಯಾಯಶಿವ CLICK HERE … Read More

ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು MINCHAGI NEENU LYRICS

Click below to Listen it on YouTube while reading Lyrics ಸಾಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರ: ಗಾಳಿಪಟ ಹಾಡು: ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬರಲು ಗಾಯಕ: ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ: ಜಯಂತ್ ಕೈಕಿಣಿ, ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ಹೃದಯಾಯಶಿವ CLICK HERE … Read More